Online verze diplomové práce "Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií" -- ke stažení v PDF
srpen 2011 -- Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Ke stažení
Ke stažení v PDF

Posudky diplomové práce

Vedoucí práce: PhDr. Helena Lipková Ph.D.

Diplomant si za téma své práce vybral v současnosti velice aktuální tematiku budování a řízení značky v prostředí sociálních médií. Práce je v souladu se zadáním rozdělena na dvě hlavní části: první část stanovuje teoretický rámec, zatímco druhá část je věnována vlastnímu kvantitativnímu výzkumu týkajícímu se hodnoty značky v prostředí internetu.

V prvních kapitolách diplomant definuje základní pojmový aparát (značka a její význam, specifika sociálních médií) a analyzuje specifika online marketingového přístupu ke značce. V této části práci diplomant prokazuje vysokou znalost dostupných teoretických poznatků a zároveň dokazuje schopnost tyto poznatky zpracovávat, analyzovat, začleňovat od souvislostí, případně samostatně, kriticky hodnotit.

Za nejvýznamnější část práce ale považuji samotný výzkum, který diplomant realizoval v prostředí českých mobilních operátorů. V souladu s názorem konzultanta práce považuji tento výzkum v rámci České republiky za velice ojedinělý. Výstupy umožňují zajímavý náhled na současný stav využívání sociálních médií v jednom z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví. Rozsah získaných informací i jejich zpracování, včetně grafických vyjádření, vytváří zajímavý informační zdroj jak pro ostatní studenty našeho oboru, tak pro případné zájemce z řad laické i odborné veřejnosti.

Při obhajobě bych byla ráda, kdyby diplomant blíže rozvedl podněty pro další výzkum, které stručně uvedl v závěru své práce.

Celkově je práce slohově i jazykově kvalitně zpracovaná, bez gramatických, či stylistických chyb a překlepů. Práce je doplněna seznamem literatury a grafických vyobrazení.

Diplomová práce podle mého názoru zcela naplnila požadavky uvedené v zadání. Práci považuji věcně za zajímavou, bez logických chyb či nekonzistencí. Vzhledem k vysoké úrovni předkládané DP doporučuji zvážit možnost rozšíření a dopracování práce na práci rigorózní.

V souladu s tímto hodnocením navrhuji klasifikovat diplomovou práci Bc. Martina Jindry stupněm „výborně".

Oponent práce: Mgr. Josef Šlerka

Diplomová práce Martina Jindry zpracovává momentálně velmi aktuální téma na pomezí teorie nových médií a marketingu. Na tomto pomezí se také celá pohybuje a v tom je její síla i slabina. Přehledně a pěkně sumarizuje současný stav v této oblasti. Teoreticky správně a střídmě také vymezuje a v praktické části ukazuje současné snažení v této oblasti z pohledu českých poboček tří velkých telekomunikačních firem.

Právě v praktické části tkví faktický přínos práce. Musím vyzvednou metodiku a nasazení v jakém diplomant zpracoval ukázku dynamiky sociální komunikace vybraných firem. Hlavní pochvalu ale zaslouží následná snaha konfrontovat monitoring sociálních sítí přímo se zástupci firem a také s hlavními principy nového typu marketingu. Myslím, že v této šíří je Martinova práce u nás ojedinělá.

Přes výše uvedené má práce i slabiny. Nejdůležitější z nich je určitá míra důvěry ve skutečné využití sociálních médií. Diplomant například šířeji nediskutuje možnosti zneužívaní sociálních médií v konkurenčním boji. Ocenil bych v práci také výhled k směr k etickým aspektům monitoringu sociálních sítí. V práci občas překvapí drobné nepřesnosti a jazykové neobratnosti. Například práce uvádí, že nástroj ASI monitoruje diskuse na serveru Youtube, přitom sleduje jen videa. Do jazykové oblasti patří i užití pleonasmu “nejoptimálnější”. Jsou to ale spíše drobnosti.

Vzhledem k uvedenému práci navrhuji hodnotit známkou mezi velmi dobrá a výborná s ohledem na obhajobu.