Online verze diplomové práce "Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií" -- ke stažení v PDF
srpen 2011 -- Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Ke stažení
Ke stažení v PDF

4. Budování a řízení značky v sociálních médiích

Jak již bylo popsáno, zcela nový typ média – sociální média – přináší zásadní změnu do způsobu komunikace. A jelikož marketing a reklama s komunikací souvisí velmi úzce, tak i marketing se musí proměnit. Marketing značky se v sociálních médiích dostává na úroveň many-to-many komunikace, což sebou nese zásadní obrat ve způsobu, jakým je marketingová komunikace vedena; nicméně ne všechny firmy a značky jsou na tuto změnu připraveny. Následující kapitola se věnuje tomu, jak by měly být v sociálních médiích značky budovány a řízeny.

Snahou je vysvětlit spíše teoretický rámec problematiky, než přinést konkrétní návod jak postupovat krok po kroku v jednotlivých médiích. Jednak jsou situace a kontext každé značky a každého uživatele různé a jednak probíhají v prostředí služeb a nástrojů, které se dotýkají sociálních médií, velmi rychlé a časté změny. To, co platí o nastavení Facebook stránky jeden měsíc, nemusí už platit ten následující…

4. 1. Nový mediální prostor

Na trhu je stále více produktů a služeb, zákazníci tak mají mnohem víc možností a musí více vybírat. Na konzumenty se valí víc reklamy a mediálního obsahu; [79] a aby takový nátlak ustáli, stávají se otupělejšími, zaujmout tak není nic jednoduchého. Podobně se proměnilo i mediální prostředí; za poslední desetiletí velmi radikálně (alespoň v Česku). Už je konec třem televizním kanálům nebo dokonce jednomu státnímu, digitalizace televizního vysílání s sebou přinesla desítku nových televizí, stejně tak dříve vzrost počet vydávaných časopisů a novin a počet rozhlasových stanic. [80] Jenže i to se mění a internet konkuruje řadě tradičních médií, navíc, jak již bylo zmíněno, objevilo se tu něco zcela nového – online sociální média a digitální komunikace.


Graf č. 5 Co lidé dělají online podle skupin věku. Zdroj: GHELFI, Arno. Who Participates online?. Wired Magazine. Přeloženo autorem.

Americké děti stráví konzumací médií přes sedm hodin denně, navíc v jedné třetině času jsou vystaveny více než jednomu médiu zároveň (znamená to, že například poslouchají televizní vysílaní a přitom surfují na internetu). [81] Pro 45% Američanů je dle jiného výzkumu [82] z roku 2011 internet nejdůležitějším médiem, ve skupině Američané 12 až 34 let to platí dokonce pro 62%. Více než polovina Američanů má profil na některé sociální síti a třetina vlastní chytrý telefon. Facebook má přes tři čtvrtě miliardy uživatelů. [83] Pro Australany jsou sociální sítě nejčastějším místem trávení času na internetu, věnují jim 22% online času, což představuje meziroční nárůst o 5% [84], podobně na tom byli i Američané v roce 2010. [85] V roce 2010 byla na internetu více než polovina populace České republiky, přičemž českých profilů na sociální síti Facebook bylo v červnu kolem 3,3 milionu [86] (to by v případě, že by měl každý uživatel pouze jeden profil, znamenalo, že je na Facebooku jedna třetina českého národa).


Graf č. 6 Procenta populace České republiky ve věku 16 let a výše, která používá osobní počítač a internet. Zdroj: Český statistický úřad, 2010. Upraveno autorem.

4. 2. Nový marketingový přístup

Larry Weber ve své knize Marketing to the Social Web [87] překládá zcela nový koncept marketingu a strategie budování značky v prostředí nových sociálních médií. Internet nelze vnímat jako jedno z dalších médií a jednoduše do něj překlápět televizní spoty a tištěné reklamy. Lidé nemají rádi klasickou reklamu a to ani na internetu v podobě bannerů a pop-upů. I proto je potřeba dělat reklamu zcela jiným způsobem, navíc internet, a sociální média obzvláště, to umožňují. „Namísto toho, aby marketéři nadále působili stále jako hlasatelé, by se marketéři měli stát agregátory uvnitř komunit zákazníků.“ [88] Hlavní úkoly jsou dva, poskytovat zajímavý a přesvědčivý obsah, který upoutá konverzaci a přivede nové zákazníky a dále se účastnit diskuse v sociálních médiích, komunikovat napřímo se svými (potencionálními) zákazníky. Nástrojů, kterými se toho dá dosáhnout, je celá řada – šuškanda, recenze a virální nebo buzz marketing.

Sociální média, nebo jak Weber říká sociální web, bude podle něj nejdůležitějším marketingovým prostředím. „Sociální web se stane ústředním bodem aktivit, které souvisí s nakupováním, plánováním, učením a komunikováním. Nesmí ovládnout celý váš život (doufejme), ale stane se prvním místem, kde budete hledat novinky, informace, zábavu, rozptýlení, čili všechny ty věci, které dodávala stará média.“ [89]

Starý marketing versus nový marketing

Dílčí část

Starý marketing

Nový marketing

Marketingový přístup

Použití jednosměrné a jednostranné komunikace.

Péče o dialog a vztah; transparentnost přináší důvěryhodnost.

Hodnota značky

Honba za silným vybavením si značky.

Hodnotu značky určují zákazníci podle toho, jak jsou ochotni značku dále doporučovat.

Segmentace

Skupiny zákazníků podle demografických parametrů.

Skupiny zákazníků podle chování, postojů a zájmů, čili podle toho, co je pro ně důležité.

Cílení

Demografické cílení, především prostřednictvím nákupu médií.

Cílení s ohledem na chování zákazníků.

Komunikace

Vysílací způsob: vytvořit a protlačit zprávu k zákazníkům ke vstřebání.

Digitální prostředí pro interaktivní komunikaci prostřednictvím dotazů ve vyhledávání, komentářů, osobních recenzí nebo dialogů.

Obsah

Profesionální obsah vytvořený a kontrolovaný marketéry.

Mix profesionálního a uživatelského obsahu, který je stále více spíše vizuální.

Virálnost (potenciál pro šíření)

Příjemná vlastnost, nicméně popularita je často hnána spíše okázalou prezentací než obsahem.

Šíření mezi lidmi (např. po e-mailu) je založeno na ryzím obsahu, který se týká zajímavého produktu nebo rysu.

Hodnocení, recenze

Rozhodují experti (např. Michelinský průvodce).

Uživatelé hodnotí a známkují cokoliv (např. knihy na Amazon).

Postavení inzerent – vydavatel

Vydavatel buduje kanál a kontroluje v něm obsah, který má zaujmout publikum inzerenta, který platí za reklamu.

Budování vztahu na základě sponzoringu (nikoliv kontrolování) obsahu a interagování se zákazníky kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv oni sami chtějí.

Strategie

Strategie od shora dolů, kterou určuje vysoce postavené vedení firmy.

Strategie od spodu nahoru, která je postavena na zajímavých myšlenkách, které jsou sbírány při neustálém testování a uživatelském přístupu.

Hierarchie

Informace jsou členěny do kanálů, složek a kategorií, tak jak to vyhovuje inzerentům.

Informace jsou dostupné na vyžádání podle klíčových slov, tak jak to vyhovuje uživatelům.

Platba

Model CPM – platba za zobrazení a důraz na cenu. Inzerenti nakupují média na základě předpokladu, že sdílení zprávy = sdílení mysli = sdílení trhu.

Model ROI – návratnost investic. Investování do marketingu, který zvětšuje budoucí růst a ziskovost, je založeno na měřitelné návratnosti.

Tabulka č. 2 Starý marketing versus nový marketing. Zdroj: WEBER, Larry. Marketing to the social web : how digital customer communities build your business., s. 35. Přeloženo autorem.

Weberův přehled je potřeba zhodnotit kriticky. Vymezení nového marketingu v prostředí sociálních médií vůči starému marketingu je určitě přínosné, nicméně vidění nového marketingu je příliš tendenční, positivní a bez kritického odstupu. I nový marketing má celou řadu nevýhod, jmenovat můžeme například nízkou nebo až zcela žádnou kontrolu nad tím, co se v sociálních médiích o značce šíří, ztrátu exkluzivity, ztrátu zdroje obsahu a s tím související ztráta odpovědnosti a také nepřeberně velké množství (zbytečných) informací generované skrze UGC. Navíc UGC je až přehnaně přeceňovaný, i nadále se hojně sdílí profesionální obsah vytvořený marketingem dané značky (třeba vánoční televizní spoty mobilních operátorů, jak bude patrné v závěrečné kapitole s praktickým výzkumem), a tak jsou uživatelé stále alespoň částečně „vedeni“ autoritami marketingových expertů.


[79] Některé výzkumu uvádí, že je průměrný Američan vystaven stovkám až tisícům reklamních a marketingových zpráv za den. „One of the most common long-term complaints about advertising is that there’s just too much of it. In the United States alone, the average person may be exposed to 500 to 1,000 commercial messages a day.“ Zdroj ARENS, William F.; WEIGOLD, Michael F.; ARENS, Christian. Contemporary Advertising : and Integrated Marketing Communications., s. 75.

[80] Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2008 odvysíláno přes 44 let televizního vysílání, kdežto v roce 1998 to byly jen necelé dva roky. Počet periodicky vydávaných tiskovin, čili novin a časopisů, se zastavil na maximu v roce 2008, celkem bylo v tento rok vydáváno přes 5 600 tiskovin. Podobně i  rozhlasové vysílání se navyšuje, v roce 1998 se odvysílalo 50 let, kdežto v roce 2008 už přes 73 let. Zdroj Česká republika od roku 1989 v číslech, Vzdělávání a kultura., Český statistický úřad [online].

[81] RIDEOUT, Victoria J.; FOEHR, Ulla G.; ROBERTS, Donald F. Generation M2 : Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds [online].

[82] EDISON RESEARCH; ARBITRON. The Infinite Dial 2011 : Navigating Digital Platforms [online].

[83] Statistics : Facebook [online].

[84] RADWANICK, Sarah. Social Networking Accounts for 1 of Every 5 Minutes Spent Online in Australia. ComScore [online].

[85] OSTROW, Adam. Social Networking Dominates Our Time Spent Online [STATS]. Mashable[online].

[86] Czech Republic Facebook Statistics., SocialBakers [online].

[87] WEBER, Larry. Marketing to the social web : how digital customer communities build your business.

[88] Tamtéž, s. 3., v originále „Instead of continuing as broadcasters, marketers should—and will—become aggregators of customer communities.“

[89] Tamtéž, s. 15., v originále „The social web will become the primary center of activity for whatever you do when you shop, plan, learn, or communicate. It may not take over your entire life (one hopes), but it will be the first place you turn for news, information, entertainment, diversion—all of the things that the older media supplied.“